218055 ضیافت افطاری یا نمایش ناموفق سیاسی؟ <p>&nbsp;جبارآذین- ماه رمضان،برای اهل آن، ماه پاک وسالم و انسان سازی و برای جماعتی از مقامات و صاحب منصبان و گروهی از فرصت طلبان و اغواگران،بهانه و دستاویزی است تابا چیدن میزضیافت افطاری میلیونی ومیلیاردی باپول ملت و دعوت ازهنرمندان همسو،برای خود و هواداران،میتینگ های سیاسی وتبلیغاتی برپا کنند.درروزگاری که فرهنگ وهنرایران زمین توسط نامدیران،سوداگران،مافیا،پولشویان و مبتذل اندیشان و مبتذل سازان هنروسینمادر حال تخریب وانحراف ونابودی است و مردم گرفتارفقر وگرانی هستند،چه معنا داردکه مسوولان ریز ودرشت وکلان سرمایه خواران مملکت، بویژه منصوبان ناکار آمد و اشتباهی سینما وهنرو فرهنگ وسیاست به جای همت و کوشش برای اصلاح امورجامعه و هنر و هنرمندان،بابرگزاری ضیافت چندین میلیونی و سواستفاده از مراسم خدا پسندانه سفره افطاری،بادعوت ازخودی ها،ازآن هادلبری کنند.وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور به چنین شیوه هایی برای دلبری و جمع کردن هواداراقدام می کند،دربرابرحرکتهای مشابه ازدیگران نبایدچندان تعجب کرد.آقای رییس جمهور!بجای برپایی نمایش ناموفق افطاری که باتحریم هنرمندان راستین روبروشد،بهتر نبود،هزینه آن رادراختیارهنرمندان آبرومند خانه نشین وبیکار که شرمنده خانواده خود هستندویاسینماگران وهنرمندان مستقل قرار می دادیدتا باآن دست کم،دو،سه فیلم خوب بسازند؟آیااین گونه به نفع فرهنگ، هنر و هنرمندان وانساندوستانه وخداپسندانه نبود؟<br /> &nbsp;</p>